Who Are We

Chulalongkorn University Art4C

 

Chula Art for Community as known as CU Art4C is a project initiated by Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University to create art and design related projects and activities for the benefit of local people and community around the university.

ศิลปะเพื่อชุมชน ริเริ่มและดำเนินการโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการเพื่อชุมชนและกลุ่มคนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ได้แก่ ทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ นาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ได้ผลิตศิลปินที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดัง กล่าวมามากกว่า 30 ปี

ที่มา

การขาดแคลนพื้นที่ในการปฏิบัติการ พื้นที่แสดงผลงานของนิสิต อาจารย์ นิสิตเก่ากระตุ้น ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก ศิลปินที่มีชื่อเสียงในประเทศ และต่างประเทศขาดพื้นที่เชิงพาณิชศิลป์สำหรับงานศิลปกรรมทุกด้าน

พื้นที่แสดงผลงาน

โครงการเพื่อพัฒนาและฝึกทักษะของนิสิต ทำงานกับชุมชนและสาธารณะได้จริง งานบริการวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม ตอบนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน การคืนกำไรให้สังคม

Our Aims

วัตถุประสงค์ของ CU Art4C

 

  • สนับสนุน Start Up ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเชิงพานิชศิลป์

  • รูปแบบความร่วมมือจากชุมชนที่เป็นคนรุ่นเดิม ทำงานกับคนรุ่นใหม่ มีการสืบทอดความรู้ อนุรักษ์เชิงศิลปะ และปรับใช้ในความเป็นร่วมสมัย

  • แนวคิดในการใช้กระบวนการศิลปะบำบัด

  • แกลเลอรี่จัดแสดงผลงานของนิสิต อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิลปินที่ีชื่อเสียงเพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ปรับพื้นที่เชิงระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

  • ศูนย์รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงานระหว่างศิลปินทั่วโลก และนักวิจัย รวมถึงบุคลากรสายอาชีพต่าง ๆ ทางศิลปะและวัฒนธรรม

  • ศูนย์นวัตกรรมทางศิลปะ ทำงานร่วมกันแบบสหสาขา วิทยาศาสตร์ ร่วมกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ด้านการออกแบบ วีสดุศาสตร์ การแสดง ดนตรี เป็นต้น