Gallery and creative learning space operated by the Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University​

ศูนย์แสดงผลงานศิลปะและแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ดำเนินการโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

𝗔𝗦𝗨𝗥𝗔 – อสูร

𝗔𝗦𝗨𝗥𝗔 - อสูร𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝘆 Art of Hongtaeเรามักมองเรื่องราวเพียงด้านเดียว...

ATTA ATTA อัฏฐะ อัตตา

ภาพพิธีเปิดงานและบรรยากาศนิทรรศการ ATTA ATTA อัฏฐะ อัตตา A Group...

ซุม อึด เวียก

หลายคนคงสงสัยว่า แปลว่าอะไร จริง ๆ แล้ว นี่เป็นภาษาถิ่นอีสานที่ใช้แซวเล่นกัน หมายถึง...